ไม่มีชื่อโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
(ตอบ 0) last update 2017-09-16 17:47:18
ส่งข้อมูลขึ้นแล้ว แต่ประมวลผลว่ายังไม่ได้ทดสอบทุกคนเลยครับ
(ตอบ 0) last update 2017-09-14 09:07:47
สอบถามดูรายชื่อเด็กที่คัดกรองไปแล้วจากที่ไหน
(ตอบ 0) last update 2017-08-31 10:40:20
คีย์ตา ป1
(ตอบ 0) last update 2017-08-30 19:19:17
การส่งข้อมูลคัดกรอง
(ตอบ 0) last update 2017-08-12 09:45:27
จะดูรายชื่อผู้ป่วยที่ีวินิจฉัย bliding เพื่อจะออกใบวีซ่า
(ตอบ 0) last update 2017-08-03 16:24:03
นำเข้าข้อมูลตรวจตาไม่ได้ค่ะ
(ตอบ 0) last update 2017-08-01 15:43:47
ชื่อโรงเรียนไม่ขึ้น จากการเข้าไปบันทึกผล ในแว่นตาเด็ก
(ตอบ 0) last update 2017-07-30 14:57:39
ติดต่ออ.ไม่ได้
(ตอบ 0) last update 2017-07-27 14:21:34
ขอโปรแกรมส่งออกข้อมูลจาก HOSxP เข้า vision2020
(ตอบ 1) last update 2017-07-24 19:50:53
ฐานข้อมูล person เป็นภาษาต่างด้าว
(ตอบ 0) last update 2017-07-19 09:59:19
ชื่อผู้ป่วยอ่านไม่ได้
(ตอบ 1) last update 2017-04-28 08:24:08
สอบถามเรื่องรายชื่อผู้สูงอายุที่อัพเข้าใหม่
(ตอบ 0) last update 2017-04-24 10:57:55
ขอปรับปรุง แก้ไข ประชากรเป้าหมาย 60ปี+
(ตอบ 0) last update 2017-04-22 13:27:59
ขอปรับปรุง แก้ไข ประชากรเป้าหมาย 60ปี+
(ตอบ 0) last update 2017-04-22 13:27:12
นำเข้าข้อมูลนักเรียนไม่ได้ คัดกรองสายตาไม่ได้ครับ
(ตอบ 0) last update 2017-04-06 17:36:13
ส่งข้อมูลเป้าหมายประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
(ตอบ 0) last update 2017-04-04 10:41:59
ประชากร
(ตอบ 0) last update 2017-04-03 22:17:34
ลงข้อมูลรายงานไม่ขึ้นค่ะ
(ตอบ 0) last update 2017-03-30 15:16:45
เป้าหมายคัดกรอง
(ตอบ 0) last update 2017-03-30 12:11:44
 

Web Link