ถามโดย ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านนาสาร เมื่อวันที่ 2017-09-28 13:09:14

เข้าโหลดโปรแกรมคัดกรองสายตา ป.1 ตามลิงค์ไม่ได้คะ

จะอัพโหลดข้อมูลแต่โหลดโปรแกรมตามลิงค์ไม่ได้คะ

ตอบโดย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ แห่งที่ 3 เมื่อวันที่ 2017-11-02 10:53:06

http://203.157.182.17/index/SETUP-VISION2020.zip