ถามโดย รพสต.บ้านนิคม ตำบลกระจาย เมื่อวันที่ 2018-02-28 13:38:37

เพิ่มโรงเรียน

โรงเรียนเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.นิคม ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ไม่ขึ้น มีแต่เขตรับปฃผิดชอบของ รพ.สต.กระจาย จะทำอย่างไรค่ะ อัพโหลดข้อมูลไม่ได้เพระาไม่มีโรงเรียนให้เลือก