ถามโดย รพสต.ทุ่งท่าช้าง เมื่อวันที่ 2018-03-22 09:37:27

สรุปผลการคัดกรองไม่ตรงกับรายละเอียดคัดกรองจริง

รพ.สต.ทุ่งท่าช้าง เป้าหมาย 348 คน ตรวจสอบรายละเอียดการคัดกรองปี 61ในระบบ VISION 2020 แล้ว จำนวน 232 คน ร้อยละ 66.67 แต่พอไปดูที่หน้ารายงานสรุปผลการคัดกรอง มีเป้า 120 คน ผลงาน 120 คน ร้อยละ 100 เป็นเพราะเหตุใด และจะแก้ไขปรับปรุงได้อย่างไร ขอบพระคุณมากครับ