ถามโดย โรงพยาบาลพัทลุง เมื่อวันที่ 2018-06-16 20:04:26

การดึงข้อมูลผ่าตัดแล้วทางexcel

เข้าไปดูข้อมูลหลังผ่าตัด จะดึงข้อมูลผ่าตัดมาดูค่ะรายเดือน แต่ไม่สามารถ export ข้อมูลได้ค่ะ เป็นหน้าว่างไม่มีจ้อมูลทั้งๆที่ลงทะเบียนเรียบร้อย