ถามโดย รพสต.บ้านนาพร้าว เมื่อวันที่ 2018-08-02 14:35:00

ขอปรับเปลี่ยนเป้าหมายผู้สูงอายุ

เป้าหมายในระบบของรพ.สต.บ้านนาพร้าวที่มีในฐานแค้จำนวน 1145 คน แต่ในระบบvision 2020 จำนวน 2,960 และบันทึกข้อมูลไป 1,023 คิดเป็นร้อยละ 89.34 ช่วยปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ด้วยค่ะพื้นที่รับผิดชอบของรพ.สต.บ้านนาพร้าวมี 5 หมู่ คือ หมู่ที่ 1,5,7,8,9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีค่ะ