ถามโดย รพสต.บ้านทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง เมื่อวันที่ 2019-11-12 08:36:55

การนำเข้าข้อมูลผู้สูงอายุ

มีการแยกหมู่บ้านมาอีก1หมู่บ้าน หมู่ที่8 นำเข้าไปแล้วข้อมูลไม่ขึ้น