ถามโดย โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เมื่อวันที่ 2020-04-22 13:43:52

ผลรวมของระยะเวลารอคิวผ่าตัดต่อกระจกผิดพลาด

ผลรวมของโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชของเดือน ม.ค.-มี.ค. 63 รวมแล้วไม่ตรง มากกว่าจำนวนที่คิดจริง ม.ค. 63 13+8+9=48 (รวมจริงต้องได้ 30) ก.พ. 63 27+6+11=75 (รวมจริงต้องได้ 44) มี.ค. 63 24+3+14=54 (รวมจริงต้องได้ 41) ผลรวมของโรงพยาบาลอู่ทองของเดือน ม.ค.63 7+3+9=20 (รวมจริงต้องได้ 19)