ถามโดย รพสต.บ้านป่าขี ตำบลนาเมือง เมื่อวันที่ 2021-11-10 11:11:29

รับผิดชอบ 2 ตำบล ลงข้อมูลได้เพียงหมู่บ้านตำบลนาเมืองค่่ะ

ตำบลวังหลวง 5 หมู่บ้านไม่สามารถลงข้อมูลการคัดกรองได้ค่ะ หมุู่ท่ี 11,12,13,14,17