ถามโดย รพสต.วัดตายม เมื่อวันที่ 2023-01-06 15:58:15

ทำไมลบคนตายไม่ออก

ลบคนตายกับออกนอกพื้นที่ไม่ได้ ทำไมไม่คิวรี่มาเฉพาะประชากรที่ตัวอยู่จริงตามทะเบียนข้อมูลของพื้นที่