ถามโดย รพสต.นาปู่ป้อม เมื่อวันที่ 2023-03-10 14:49:26

วิธีการลบรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เสียชีวิตแล้ว

ขอสอบถามวิธีการลบรายชื่อของกลุ่มเป้าหมายคัดกรองสายตาที่เสียชีวิตแล้ว ออกจากกลุ่มเป้าหมาย