Welcome to National Eye Health DataCenter

[17พค59] แจ้งผู้รับผิดชอบข้อมูลประชากร สสจ. เรื่อง รายชื่อประชากรที่ error
[4พค59] เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ vision2020 รุ่น1-4 สป.สธ
[1พย58] แผ่น E พิมพ์บนกระดาษ A4
[21สค58] คำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่าน(Password)
[27กค58] แจ้งปรับปรุง Data Dictionary ตารางการคัดกรองสายตา นับนิ้ว3เมตร โดย อสม
[7กค58] หลีกเลี่ยงการใช้งานช่วงเวลา 00:30 ถึง 05:30
[6พค58] แจ้งบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่าน
[22เมษ58] ปรับปรุงวิธีการบันทึกผลคัดกรองสายตาโดย อสม.
[6กพ58] วิธีแก้ไขข้อมูลประชากรรายคน
[12พย57] ปรับปรุงรายงายการคัดกรองสายตาโดย อสม.
[18กย57] ปรับปรุงระบบกำหนดพื้นที่รับผิดชอบประชากร
[6มิย57] แจ้งปรับปรุงระบบคัดกรอง
[4เมษ57] แจ้งปรับปรุงรายงานคัดกรองสายตาโดย อสม.
[24พย55] Welcome to National Eye Health DataCenter

Web Link